Pædagogisk Udvalgs fokusområder

Marselisborg Gymnasium er en uddannelsesinstitution, hvor vi hele tiden gerne vil blive klogere på de forskellige måder, man kan gribe undervisningen an på. Vi forsøger at være på forkant med udviklingen, og vi afsondrer derfor hele tiden nye tilgange og midler, der kan styrke vores elevers læringsudbytte. På Marselisborg Gymnasium er der gode muligheder for efteruddannelse, og vores lærere deltager løbende i faglige og almenpædagogiske kurser og workshops. Vi engagerer os i udviklingsprojekter med andre skoler, eksempelvis gennem regionens uddannelsespulje og forskellige lokale initiativer. Dertil afholder vi pædagogiske weekender og dage, lærerne mødes med kolleger og laver faggruppeudvikling, og vores ansatte holder interne kurser for hinanden.

Det er centralt for os, at lærerne har mulighed for at dele det pædagogiske udviklingsarbejde med kollegerne. Derfor arbejder vi med kollegial supervision og lektionsstudier, og vi afholder årligt faggruppeudviklingssamtaler i alle skolens fag. Desuden har vi udviklet en pædagogisk platform, hvor vi samler det pædagogiske udviklingsarbejde, der laves på skolen. Flere af de pædagogiske initiativer skrives ind i studieretningernes progressionsplaner, så vi sikrer os, at eleverne støder på dem i løbet af deres skoletid på Marselisborg Gymnasium.

Pædagogisk strategiplan for Marselisborg Gymnasium

På Marselisborg Gymnasium har det pædagogiske udvalg i samarbejde med ledelsen udviklet en pædagogisk strategiplan, der trådte i kraft i skoleåret 2019/2020.

Der arbejdes med mange forskellige pædagogiske initiativer og tiltag, men målet med den pædagogiske strategiplan er, at udviklingsarbejdet skal være mere strømlinet. Det betyder, at der fremover vil være færre pædagogiske indsatsområder hvert skoleår, som involverer alle lærere sammen. Der vil være ét overordnet fokuspunkt og ofte også et mindre. I de kommende år vil vi på Marselisborg Gymnasium arbejde med følgende indsatsområder:

 • Skoleåret 2020/2021: Innovation
 • Skoleåret 2021/2022: Digital dannelse
 • Skoleåret 2022/2023: Formativ evaluering
 • Skoleåret 2023/2024: Den gode Marselianer
 • Skoleåret 2024/2025: Læring og bevægelse
Arbejdet med de pædagogiske indsatsområder

De pædagogiske underudvalg har til opgave at forberede og præsentere de pædagogiske indsatsområder for skolens lærere. Forberedelsesarbejdet foregår ved, at udvalgene får tid til at indsamle viden i de skoleår, der leder op til det skoleår, hvor Marselisborg Gymnasium arbejder med de respektive udvalgs indsatsområde. Det vil eksempelvis sige, at udvalget der arbejder med formativ evaluering har en række skoleår til at klargøre og finpudse det, som de gerne vil præsenterer for kollegaerne.

Udvalgenes medlemmer har metodefrihed, når der skal indsamles viden og ”know how”, men det kan eksempelvis gøres ved at deltage i kurser og ved at sparre med kollegaer. Udvalget kan undersøge, hvordan man arbejder med indsatsområdet på andre gymnasier. De kan overveje, hvor vi som gymnasium kan lukrere på de erfaringer, man har gjort sig andetsteds. Udvalget kan læse nye teoretiske tekster om indsatsområdet. De kan blive klogere på, hvad vi kan lære af den nyeste forskning på området og se om der findes nogle nye tiltag eller tilgange. Der kan afprøve en masse konkrete øvelser, værktøjer og strukturer for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det vil resultere i, at gode og dårlige erfaringer kan deles med kollegaer. Udvalget skal lave en plan for, hvad der konkret skal ske på de pædagogiske dage, når vi når til det skoleår, hvor de får mulighed for at præsentere deres arbejde for skolens øvrige lærere.

Slutteligt skal udvalget udfærdige et dokument, der konkretiserer hvordan vi tolker og arbejder med det pædagogiske fokusområde på Marselisborg Gymnasium. Dokumentet skal lægges på skolens hjemmeside, så vi kan hive det frem i de kommende skoleår. Det skal derfor have en titel i stil med ”Plan for digital dannelse på Marselisborg Gymnasium”. Det er et centralt ønske fra ledelsen og pædagogisk udvalg, at der udarbejdes denne type konkluderende og opsamlende dokumenter.

Hvordan præsenteres de pædagogiske indsatsområder for skolens lærere?

Skolens ledelse og pædagogisk udvalg har vurderet, at det er fordelagtigt, hvis vi anvender den samme model år efter år. Derfor vil årshjulet i de kommende skoleår indeholde fire pædagogiske dage, hvor der arbejdes med det overordnede pædagogiske indsatsområde. De pædagogiske dage forløber på følgende måde.

1. pædagogiske dag

Den første pædagogiske dag ligger i skoleårets første arbejdsuge og afholdes dermed før eleverne starter. Der er tale om en halv arbejdsdag, så udvalget har 3-4 timer til rådighed. Dagen bruges på, at lærerkollegiet præsenteres for det pædagogiske indsatsområde. Dagen er placeret i skoleårets første uge, så lærerne tidligt får indblik i, hvad det pædagogiske indsatsområde dækker over. Det udvalg, der skal præsentere indsatsområdet, skal arbejde sig frem mod følgende mål.

 • At lærerne bliver klar over, hvad vi skal arbejde med det kommende år. Hvordan definerer vi ”digital dannelse” eller ”formativ evaluering” på Marselisborg Gymnasium?
 • Hvorfor mener vi, at det er relevant at arbejde med netop dette indsatsområde? Hvordan kan det gavne os som skole? Hvordan kan det gøre vores elever dygtige?
 • Hvad kan lærerne forvente, at de er blevet dygtigere til, når skoleåret er omme?
 • Hvordan kan det blive en udfordring at arbejde med dette fokusområde? Er der noget, der kan gøre det problematisk at arbejde med indsatsområdet på netop Marselisborg Gymnasium
 • Hvad kan lærerne forvente at skoleårets resterende pædagogiske dage skal bruges på?
2. pædagogiske dag

Den anden pædagogiske dag ligger ligeledes i skoleårets første arbejdsuge. Målet med dagen er, at lærerkollegiet skal præsenteres for en lang række værktøjer, strukturer, platforme og øvelser, som de kan anvende i den daglige undervisning. Det erudvalgets opgave at fremlægge for kollegaerne. Det er et centralt mål, at det pædagogiske indsatsområde skal konkretiseres så meget som muligt, så det bliver håndgribeligt for lærerne. Det vil sige, at hvis indsatsområdet er formativ evaluering, så skal lærerne præsenteres for konkrete modeller og øvelser, der kan bruges til at arbejde med formativ evaluering i undervisningen. Hvis indsatsområdet er digital dannelse, så skal lærerne stifte bekendtskab med it-didaktiske platforme og værktøjer, som de kan anvende, når de er sammen med eleverne. Det udvalg, der skal præsentere indsatsområdet, skal arbejde sig frem mod følgende mål:At lærerne præsenteres for en række øvelser, strukturer, værktøjer, platforme og modeller, som lærerne kan indarbejde i egen undervisning.

 • At der ikke er fag, der bliver overset. Underudvalget skal gerne sikre sig, at alle lærere går hjem med nye værktøjer i værktøjskassen.
 • Der skal derudover udarbejdes beskrivelser af øvelserne mm., som kan lægges på skolens pædagogiske platform, så lærerne kan finde dem senere. Beskrivelserne kan være skriftlige eller i format af videopræsentationer.
 • OBS: Da dagen allerede er placeret i skoleårets første arbejdsuge, så forudsætter det, at underudvalget har udvalgt de værktøjer, øvelser og strukturer, de vil præsentere allerede det foregående skoleår.
3. og 4. pædagogiske dage

Målet med den tredje og fjerde pædagogiske dag er, at lærerne skal have tid til at indarbejde de øvelser, strukturer og værktøjer, som de er blevet præsenteret for. Det vil sige, at disse dage går med, at lærerne skal planlægge undervisningsmoduler eller hele undervisningsforløb, hvor der gøres brug af de ting, som de blev præsenteret for tidligere på skoleåret. På den måde sikrer vi os, at lærerne får øvelser mm., ”ned under neglene”. I den forbindelse har vi valgt, at Marselisborg Gymnasium skal anvende lektionsstudiemodellen, som vi tidligere har gjort os gode erfaringer med. Den 3. pædagogiske dag, hvor lærerne planlægger og forbereder et modul, ligger i november, og

lektionen afvikles i januar. Den 4. pædagogiske dag, hvor lærerne ligeledes planlægger og forbereder et modul, ligger i marts i SRP-perioden. Lektionen afholdes i marts eller april. Det pædagogiske underudvalg, der skal præsentere indsatsområdet skal sørge for følgende:

 • Lærerkollegiet skal inddeles i nogle grupper, der skal udvikle undervisning. Det foregår typisk ved, at lærerne opdeles efter fag.
 • Underudvalget skal fastlægge nogle benspænd, som lærerne skal forholde sig til, mens de planlægger undervisningen. Det kan eksempelvis være, at et bestemt antal øvelser, platforme, strukturer eller lignende inddrages og anvendes. Under alle omstændigheder skal underudvalget rammesætte nogle klare produktkrav.
Hvordan afsluttes arbejdet med indsatsområdet

Lærerkollegiets konkrete arbejde med et pædagogisk indsatsområde afsluttes, når den undervisning der er planlagt på den tredje og fjerde pædagogiske dag er afholdt. I det efterfølgende skoleår har underudvalget dog tid til at færdigbehandle indsatsområdet. Underudvalget må i den forbindelse gerne forholde sig til følgende:

 • Evaluering af lærernes arbejde med indsatsområdet.
 • Underudvalget skal sikre sig, at der er udarbejdet et dokument med en plan for, hvordan vi arbejder med indsatsområdet på Marselisborg Gymnasium.
 • Underudvalget skal sikre sig, at der på skolens pædagogiske platform ligger beskrivelser og præsentationer af de øvelser mm., der blev fremvist på 2. pædagogiske dag.
 • nogle tilfælde kan der være brug for, at der udarbejdes et dokument, der kan sendes til andre skoler i forbindelse med eksamen, prøver mm. Eksempelvis kan det være relevant
  for skriftlighedsudvalget at lave et skriv, hvori man angiver, hvordan Marselisborg Gymnasium tolker de nye krav til votering og evaluering af SRP.
 • I nogle tilfælde kan det være, at underudvalget sidder tilbage med en følelse af, at man har udarbejdet et særligt godt produkt, der med fordel kan deles med andre skoler. Her kan det være relevant at præsentere arbejdet for relevante medier, eller man kan måske rejse ud og præsentere det på andre skoler.4