Forløb

Siden her giver et indblik i det faglige forløb som er en del af undervisningen i samfundsfag. Vi arbejder med langt flere emner end der er gengivet her på siden.

Fort Europa (politik og internationalpolitik)

Vi undersøger årsager til presset på EU’s grænser, og hvad EU gør for at håndtere problemerne med migration/flygtninge fra 3. verdenslande.
Vi diskuterer, hvad der kan gøres for at finde en fælles løsning, der kan forhindre de mange katastrofer med bådflygtninge i Middelhavet og tilstrømningen til EU.
Vi arbejder med EU institutionerne og lovgivningsprocessen i EU samt flygtninge/migrantkrisens betydning sammenholdet i og fremtiden for EU.

• Forskellige typer politiske systemer, herunder EU

• Integration i Europa

• Globalisering og samfundsudvikling.

  

Konflikten i Syrien og det internationale system

Sikkerhedspolitisk forløb om konflikten i Syrien set i lyset af det internationale samfunds ageren. Vi søger en afklaring af den historiske og aktuelle situation i Syrien. Hvilke teorier kan bruges til at forklare konflikten i Syrien, og hvilke løsningsmuligheder eksisterer. Vi diskuterer, hvordan magtbalancen i det internationale system kan ses i håndteringen af konflikten i Syrien.

• Aktører, magt, sikkerhed og konflikter internationalt

• Globalisering og samfundsudvikling

• Danmarks suverænitet og handlemuligheder

  

Dansk politik og valg

Vi undersøger valgresultatet 2015 og forsøger at finde forklaringer på udfaldet. Vi ser på, hvilke udfordringer der er for den siddende regering, partiernes ideologiske udgangspunkt og deres aktuelle holdninger til politiske temaer som velfærd og flygtninge. Vi diskuterer, hvad der kan forklare vælgernes og partiernes holdninger og hvordan medierne påvirker dem.

• Vælgeradfærd/partiadfærd

• Politiske skillelinjer

• Medialisering

• Ideologier

  

Kriminalitet (sociologi)

Hvorfor bliver folk kriminelle? I et kriminalitets forløb vil vi ofte undersøge de utallige forklaringer på kriminel adfærd. De forskellige teorier testes ud fra data omkring kriminelle og deres baggrund, det kan fx være om de har haft en hård barndom.

  • Biologiske, psykologiske, gruppe- og samfundsforklaringer
  • Strafteorier
  • Besøg i retten

  

Dansk økonomi

Hvordan går det med den danske økonomi? I et økonomi-forløb vil vi forsøge at afdække alle aspekter af det økonomiske kredsløb, se på de forskellige mål for en god økonomi, og om de kan forenes. Derudover vil vi undersøge, hvilke muligheder staten har for at føre forskellige former for økonomiske politikker, og hvilken effekt de vil have.
I dette forløb er et samarbejde med matematik naturligt.

• Økonomiske kredsløb

• Økonomiske teorier

• Makro- og mikroøkonomi

• Særlige udfordringer for skandinaviske velfærdsstater     

Klimaforandringer og løsningsmuligheder

Vi undersøger befolkningens klimapolitiske holdninger og adfærd. Vi ser på, hvordan forskelle i holdninger og adfærd kan forklares, samt på hvilke politiske og økonomiske muligheder, der findes for at påvirke befolkningens klimaadfærd. Vi diskuterer, hvorvidt der er en modsætning mellem økonomisk vækst og en bæredygtig udvikling, og udvikler innovative løsningsforslag til forbedring af klimaadfærden i den befolkningen.
I dette forløb er et samarbejde med biologi naturligt.

• Social differentiering

• Politiske grundholdninger

• Økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling

  

Det amerikanske præsidentvalg

Vi undersøger republikanernes og demokraternes politiske grundholdninger og ser på, hvem deres vælgerbase er. Vi afklarer den formelle vej til det hvide hus og ser på det politiske system i USA og dets checks and balances. Der diskuteres fordele og ulemper ved det politiske system og demokratiet i USA, der sammenlignes med det danske.
I dette forløb er et samarbejde med engelsk naturligt.

• Massemedier og politisk meningsdannelse

• Forskellige typer politiske systemer

• Magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt

  

Ukrainekonflikten (international politik)

I international politik arbejder vi bl.a. med krig og fred i det internationale samfund.
Det kan være med udgangspunkt i konflikten i Ukraine og dens betydning for det internationale samfund. Vi undersøger på hvilken måde situationen i Ukraine påvirker den europæiske stabilitet og magtbalancen i det internationale samfund. Hvad kan NATO, EU og det internationale samfund gøre for at påvirke og løse konflikten.

•  Danmarks suverænitet og handlemuligheder

• Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

•  Globalisering og samfundsudvikling

  

Social ulighed (sociologi/økonomi)

Findes også! Faktisk er den økonomiske ulighed steget under krisen og der er blevet 70 % flere fattige i Danmark siden 2007. Nogle politikere vil mene at ulighed skaber dynamik og en stræben efter et bedre liv, andre politkere mener at det ødelægger sammenhængskraften og mindsker vores tillid til hinanden.

  • Bourdieus kapitaler
  • Ideologi og omfordeling
  • Social arv