Forretningsorden

redAarow   Forretningsorden

Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og § 14 i vedtægterne for Marselisborg Gymnasium. 

Bestyrelsens opgaver 

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: 

 • Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder 
  • fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik, 
  • ansættelse og afskedigelse af rektor, 
  • ansættelse og afskedigelse af vicerektor efter indstilling fra rektor, 
  • udpegning af intern revisor, 
  • stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering, 
 • er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at: 
  • Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, 
  • der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt, 
  • der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv. 
 • Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at: 
  • sikre tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse, 
  • bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra. 

Bestyrelse og formand 

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12.

Stk. 3. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 4. Vicerektor deltager i bestyrelsens møder som referent og uden stemmeret. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et nærmere angivet omfang. 

Informationsgrundlag 

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet. 

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysninger 
vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet 
skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til 
bestyrelsens formand. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte 
dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt et sådan 
videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Møder

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for 1 år ad gangen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. 

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden. Ved dennes forfald ledes mødet af det bestyrelsesmedlem blandt de eksternt valgte med længst anciennitet. 

Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter begrundede krav herom. 

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. 

Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i formandens fravær mødelederen. 

Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 5 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 

§ 5. Dagsordenen kan suppleres med punkter, som øvrige bestyrelsesmedlemmer eller rektor 
ønsker behandlet. 

Beslutningsreferat 

§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. 

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat. 

Stk. 3. Godkendelsen af referatet foregår ved, at medlemmerne pr mail modtager referatet senest 3 dage efter mødet. Herefter har medlemmerne 8 dage til at gøre indsigelser. Hvis der ikke er gjort indsigelser, lægges referatet ud på skolens hjemmeside. Eventuelle indsigelser forsøges behandlet pr mail. Den endelige godkendelse med underskrift foregår på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Offentlighed

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt 
findes nødvendigt. 

Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til 
forvaltningslovens regler. 

Mødepligt, habilitet

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. 

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. 

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn med rektor 

§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen. 

Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. påse:

 • at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, 
 • at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, 
 • at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, 
 • at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. 

Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. 

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. 

Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer. 

Stk. 6. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at ansætte og afskedige personale. 

Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål. 

Ændring af forretningsordenen 

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. marts 2007.  

Erik Meiniche Schmidt 
Margrethe Bogner 
Erik Højsholt 
Kjeld Holm 
Marianne Rosenholm 
Frederik Dueholm Hjort 
Sine Mainz 
Kjeld Knudsen Jensen 
Claus Just Andersen 
Arvid Bech