Fritagelse for idræt

  1. Er en elev helt uarbejdsdygtig i faget idræt fra starten af 1.g, skal eleven have andre erstatningsfag på C-niveau. Rektor og administrationen behandler sagen.
  1. Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor fritages for dele af den praktiske undervisning. Rektors vurdering af omfanget af fritagelse vil ske på baggrund af en samtale mellem eleven og idrætslæreren og/eller et brev/mail fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Eleven indgår herefter en bindende aftale med idrætslæreren om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen (jf. der kan hentes på kontoret Denne skal udfyldes)
  1. Elever, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige i en periode på mere end 2 ugers varighed, kan af rektor fritages for dele af den praktiske undervisning i perioden. Rektors vurdering af omfanget af fritagelse vil ske på baggrund af en samtale mellem eleven og idrætslæreren og/eller et brev/mail fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Eleven indgår herefter en bindende aftale med idrætslæreren om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen (jf. der kan hentes på kontoret samt findes på skolens hjemmeside. Denne skal udfyldes)
  1. Hvis en elev er helt eller delvist uarbejdsdygtig i en kort periode på op til 2 uger, kan idrætslæreren fritage eller skåne eleven for deltagelse i den praktiske del af idrætsundervisningen (elevvejledningen skal ikke udfyldes).

Bemærkning til pkt. 2, 3 og 4: En elev kan ikke fritages for den teoretiske del af undervisningen, da bekendtgørelsen stiller krav om integration mellem teori og praksis. En fritaget elev skal derfor stadig være til stede ifb. med idrætsundervisningen og deltage i undervisningen jf. den bindende aftale med idrætslæreren.