Rusmiddelpolitik

 

På Marselisborg Gymnasium vil vi gerne sikre elever de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling i et inkluderende fællesskab.

Overdreven indtagelse af alkohol og andre rusmidler kan let modarbejde disse formål, og Marselisborg Gymnasium vil derfor arbejde for, at eleverne har et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Marselisborg Gymnasium vil løbende sikre oplysning og debat om alkohol og euforiserende stoffer og deres skadelige virkning, dels i den daglige undervisning, dels ved særlige arrangementer. Nye elever orienteres om skolens rusmiddelpolitik i løbet af den første måned på skolen.

Elever og personale drager omsorg for hinanden, og har man kendskab til, eller begrundet mistanke om, at en enkelt elev/medarbejder eller en gruppe i en klasse er på vej til et egentligt misbrug, bør man tage det op ved henvendelse til lærerteam, studievejleder, rektor sikkerheds- eller tillidsrepræsentant.

Overordnede regler

Det er uforeneligt med skolegangen på Marselisborg Gymnasium at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Det samme gælder i skolens umiddelbare nærhed, hvor elevers adfærd kan identificeres med skolen. Reglerne gælder også uden for skolen ved arrangementer eller aktiviteter med tilknytning til skolen.

Skolens ledelse dispenserer i særlige tilfælde fra forbuddet og tillader, at elever og personale drikker moderate mængder af alkohol inden for skolens bygninger, hvor der holdes opsyn. Det sker som udgangspunkt i forbindelse med fester og caféer på skolen. Der må ikke medbringes alkohol til disse arrangementer, men kun købes på skolen. Skolen udskænker normalt kun alkohol med alkoholprocenter svarende til øl.

Det er i alle skolesammenhænge strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage stoffer/illegale rusmidler. Pågribes man i dette, vil man straks blive meldt til politiet. Regelmæssigt får skolen besøg af en narkohund, og i denne forbindelse skal alle elever og medarbejdere følge hundeførerens henstillinger.

Overtrædelse af reglerne medfører omgående bortvisning fra skolen.

Marselisborg har røgfri skoletid, hvilket betyder at medarbejdere og elever ikke må ryge i tidsrummet 8.00-15.15 på skoledage.


Særlige regler

1. Der må ikke indtages alkohol på skolens introtur.

2. Studieture og ekskursioner er undervisning udenfor skolens område, hvorfor det ikke er tilladt at drikke sig fuld på studieture og ekskursioner. Alkohol må ikke indtages under det faglige program, og skal i øvrigt indtages med omtanke, således at aktiviteter og det faglige program ikke påvirkes heraf. Der må ikke indtages alkohol på ud- og hjemrejse. De deltagende rejselærere definerer og informerer på forhånd om yderligere retningslinjer for alkohol afhængig af studieturens rejsemål. Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning og uanset elevens alder sker hjemsendelsen uden ledsager.
Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Aarhus, yderligere omkostninger i forbindelse hermed betales også af eleven/elevens forældre. Ved hjemsendelse kontaktes skolens rektor, der vil kontakte forældrene.

3. Ved fester og caféer på skolen vil der være medarbejdere og vagter til stede, som vil sikre trygge og rolige rammer. Hvis disse vurderer, at en elev er er stærkt beruset eller på anden måde påvirket, vil eleven blive bortvist. I den forbindelse vil elevens forældre blive kontaktet, hvis eleven er under 18 år.

4. Snus betragtes på linje med rygning og må derfor ikke foregå på skolens område.
Hjælp til elever Hvis du har brug for hjælp til at bryde et uønsket forbrug af alkohol eller andre rusmidler, skal du henvende dig til din studievejleder, som vil henvise dig til Aarhus Kommunes tilbud.

Vedtaget i Bestyrelsen 2.12.19

Studie – og ordensregler

Ved brand

Politik mod mobning 

Rusmiddelpolitik

Soldregler

Elevrettigheder

MG logo