Studie- og ordensregler

 

På Marselisborg Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne gælder både i det daglige og under prøver og eksamen. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
Alle elever og ansatte på Marselisborg Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside. Eleverne orienteres i den årlige rektorrunde.

1. Formål

Studie- og ordensreglerne på Marselisborg Gymnasium har til formål at støtte et positivt og studiefremmende miljø på skolen og bidrage til, at respekt, tolerance og åbenhed præger elevernes indbydes forhold såvel som forholdet mellem lærere, elever og skolens ansatte.

2. Studieregler

På Marselisborg Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v. 

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. e. Evt dispensation herfor aftales med læreren.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.

f) Alle forsømmelser registreres uanset årsag. Forsømmelserne registreres løbende og opgørelsen er tilgængelig for den enkelte elev. Fravær skal meldes til skolen med angivelse af årsag.

g) Marselisborg Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.
Marselisborg Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

h) Udover i sprogundervisning er talesprog på skolen dansk.

3. Ordensregler

Elever på Marselisborg Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Marselisborg Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

a) Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.

b) Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter, undervisningsmidler og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning. Klasseværelser skal efter hver lektion efterlades ryddelige og stole skal hænges op under bordene.

c) Eleverne skal være hensigtsmæssigt påklædt i skoletiden. Dette indebærer, at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære sikkerhedsudstyr efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt, når man opholder sig på skolen.

d) Elever skal overholde skolens rusmiddelpolitik

e) Elever skal overholde skolens anti-mobbepolitik

f) Elever må ikke opføre sig voldeligt eller truende. 

g) Lyd- og billedoptagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet er ikke tilladt. Der må ikke videreformidles billeder fra sold. Videreformidling af disse er en skærpende omstændighed.
Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Marselisborg Gymnasium.

4. Procedure for institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Marselisborg Gymnasium mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.
I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.
I grove tilfælde af uacceptabel opførsel kan sanktionen ske uden forudgående advarsel.

5. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Marselisborg Gymnasium lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

5) Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

6) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

7) Marselisborg Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

8) Sanktion ved snyd: Det er snyd, når en elev afleverer skriftligt arbejde, som eleven ikke selv har lavet. Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages den følgende eksamenstermin. Hvis en opgave, som afleveres i løbet af året, vurderes som snyd, tæller denne opgave ikke som afleveret. Skolens ledelse træffer afgørelse om, hvilken sanktion, der skal gives.

Marselisborg Gymnasium kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev ikke må være til stede på skolen, mens en sag undersøges nærmere, jvf §6.8 stk 3.

6. Klage

Der kan indgives skriftlig klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktion i forbindelse med ordensregler eller oprykning. Fristen for klage er 2 uger. Rektors afgørelse kan indklages til Undervisningsministeriet via rektor, som vedlægger en udtalelse. Denne udtalelse kan klageren kommentere inder for en uge.

Vedtaget i skolens bestyrelse, 21. marts 2018

Studie – og ordensregler

Retningslinjer for snyd

Ved brand

Politik mod mobning 

Rusmiddelpolitik

Soldregler

Elevrettigheder

MG logo