Regler studieture

Regler for studieture, herunder alkoholregler

Beslutningsprocedure for udmelding af studierejser
Hver klasse skal have tilbudt en studierejse i 2g og en ekskursion i 3g/4g. Til den ene af disse rejser har studieretningsfagene førsteret til at vælge destination.
Hvis der foreligger et ønske om og en mulighed for en udveksling, har dette dog førsteprioritet. Det undersøges, i hvilken grad studieretningsfagene kan og vil indgå om bærende fag. Hvis det bærende fag er et sprogfag, tilstræbes det, at alle elever har det pågældende sprog.
Hvis studieretningsfagene ikke deltager i 2g, har de førsteret til en ekskursion i 3g eller 4g, Hvis de deltager i 2g, kan andre fag stå for ekskursionen i 3g. 

Studierejsernes længde
Studierejseperioden i 2g er de 2 sidste uger op til påske. Hvis rejsen varer i kortere tid, kan rejselærerne efter ønske og eventuelt med inddragelse af klassens øvrige lærere disponere over klassen og være ansvarlige for dens studieaktivitet i den resterende periode (SRO eller AT). Dette aftales konkret i hvert enkelt tilfælde.
I 3g kan der rejses 3 skoledage. De placeres normalt i april, dog afhængig af påskens placering.

Før sommerferien (time-fagfordelingen)
Her kan man enten alene eller sammen med en anden lærer ønske en bestemt studieretning f.eks. med henblik på en bestemt studierejse, udveksling eller ekskursion.  Administrationen vil forsøge at imødekomme dette. 

Klassemøde i august/september i 1g
Her afklares det blandt klassens lærere, hvilke fag der ønsker at rejse.

  1. Hvis studieretningslærerne ønsker at rejse med klassen i 2g, præsenterer de involverede lærere en mulig destination. 
  2. Hvis studieretningslærerne ønsker at rejse med klassen i 3g, drøftes mulige destinationer i 2g blandt klassens øvrige lærere. 
  3. Hvis studierejsen er en udveksling, der ikke omfatter studieretningsfagene, kan disse rejse i 3g.
  4. I planlægningen af klassens samlede rejseaktiviteter tages hensyn til eventuelle ønsker fra studieretningsfagene om at arrangere en ekskursion i 3g, hvis de ikke er bærende fag i forbindelse med rejsen i 2g.

Afrika-klassen:
Afrikaturen meldes ud til orienteringsaftenen på den pågældende studieretning før eleverne starter i 1g. Dette indebærer, at der er truffet en afgørelse om lærerbesætning allerede efteråret før.   
Hvis klassen er en Afrika-klasse, har studieretningslærerne – forudsat at de ikke deltager i Afrikaturen – førsteret til at definere den anden studierejse/ekskursion. 

Klassemøde i januar 1g
Her træffes den endelige beslutning om studierejsemålet i 2g og deltagende fag. Klassen meddeles efter mødet lærernes tilbud til studietur. Samtidig aftales en opsparingsordning og evt. supplerende indtjeningsmuligheder jf. Marselisborg-modellen (se under finansiering) .  

Klassemøde i september 2g
Rejsefagslærerne præsenterer overvejelser vedr. rejsens tema og indhold med henblik på at inddrage de øvrige lærere i den faglige forberedelse af turen. Ligeledes overvejes, i hvor høj grad andre fag kan bidrage med timer til konkrete faglige arbejdsopgaver under rejsen.  

Klassemøde i september 3g
På klassemødet i september 3g besluttes, hvilke fag der rejser i 3g (Hvis studieretningslærerne har rejst i 2g).  Andre fag er velkomne til at byde ind i forberedelsen af turen.