Bedømmelse og klagemuligheder

Bedømmelse

Når en prøve er begyndt, skal der gives en karakter.
Prøven anses for at være begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet
gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, titlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Bedømmelsen skal ikke begrundes.
Karakteren fastsættes af eksaminator og censor (MDT) eller af to censorer (SKR).

Klagemuligheder

En eksaminand kan i forbindelse med en prøve indgive en klage over enten eksaminationsgrundlaget, selve prøveforløbet eller bedømmelsen.

Eksaminanden kan indgive en klage til skolen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.

Klagen skal være skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Rektor træffer en afgørelse om enten ombedømmelse eller omprøve, eller afviser klagen.
Eleven kan klage over rektors afgørelse. Det sker til ministeriet via skolen.

En grundigere beskrivelse af ovenstående kan I finde under “vigtige dokumenter” i menuen til højre