Værdigrundlag

Værdier, vi baserer vores undervisning på

Udfordrende faglighed
 • Fagligt og pædagogisk dygtige lærere
 • Høje ambitioner for undervisningen
 • Konstant lærerudvikling
 • Blik for tværfaglige berøringsflader
 • Viser imødekommenhed både fagligt og socialt

Engagement 

 • Møder undervisningen med en positiv og engageret attitude
 • Tager eleverne seriøst og styrker deres medejerskab til undervisningen
 • Tager udgangspunkt i elevernes faglige niveau og udfordrer dem

Værdier, vi baserer vores omgangsform på

Tillid

 • Har respekt for hinandens forskelligheder
 • Giver plads til humor og uhøjtidelighed
 • Stoler på, at vi hver især bidrager med det bedste, vi kan

Åbenhed

 • Viser imødekommenhed både fagligt og socialt
 • Kan give og modtage positiv og negativ feedback
 • Tør sige ”ja” til nye udfordringer

Værdier, som skal ruste eleverne til deres fremtid

Ansvarlighed

 • At lære eleverne, at udvise respekt for andre mennesker
 • At gøre dem i stand til at deltage aktivt i skoledemokrati baseret på medbestemmelse og gennemsigtige beslutningsprocesser

Selvstændighed

 • Styrke elevernes handleevne
 • Styrke elevernes selvværd og selvrefleksion

Mangfoldighed

 • Acceptere og se potentialet i forskellighed
 • At møde andre kulturer
Faglighed
 • Styrke elevernes evne til at reflektere og sætte deres faglighed i større perspektiv