Vedtægter

Marselisborg Gymnasiums Forældreforening

§1. NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

 1. Foreningens navn er: “MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING”.
  Dens hjemsted er Marselisborg Gymnasium.
 2. Foreningens formål er:
  1. ved foredrag og lignende arrangementer at belyse skolespørgsmål i almindelighed og Marselisborg Gymnasiums forhold i særdeleshed, samt at fremme kontakten mellem elever, forældre og lærere.
  2. at yde skolen støtte til udsmykning, elevforeningsarbejde, studielegater, opmuntringspræmier og andre formål, hvor støtte fra anden side er utilstrækkelig eller ikke forefindes
§2. MEDLEMMER
 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har eller har haft et barn på Marselisborg Gymnasium.
 2. Ethvert medlem, der har et barn på Marselisborg Gymnasium har stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter.

§3 KONTINGENT

Til foreningens virksomhed erlægges af medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af bestyrelsen.

§4 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen afholdes ordinært i perioden 1/9-31/10.
 3. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse med mindst 2 ugers varsel.
 4. Bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter.
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

§5 BESTYRELSE

 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges af den årlige generalforsamling. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er rektor samt en lærerrådsrepræsentant, der udpeges af lærerrådet.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Rektor og lærerrådsrepræsentanten kan ikke være formand.

§ 6 VALG AF BESLUTNINGSDYGTIGHED

 1. Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§7 TEGNINGSRET

 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med enten næstformand eller kasserer.
 2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
 3. Der kan udstedes fuldmagt til den eller de personer, som skal kunne disponere på konti i pengeinstitut samt værdipapirkonti. Bestyrelsen kan endvidere bemyndige den eller de personer, som via netbank/pc-bank skal kunne disponere på konti i pengeinstitut samt værdipapirkonti.


§8 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår går fra 1/8-31/7.

§9 OPLØSNING

 1. Foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke 2/3 majoritet for opløsningen, kan en efterfølgende generalforsamling opløse foreningen ved alm. stemmeflerhed blandt de fremmødte.
 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Marselisborg Gymnasium og administreres af rektor og lærerrådet i overensstemmelse med foreningens formål, jvf. §1, stk. 2.
Vedtaget på generalforsamlingen den 6. september 1989.
(senest ændret på generalforsamlingen den 21. august 2003)